Bashkëpunëtorët Profesional

Bashkëpunëtorët Profesional

Bukurije Boriçi

Psikologe

Me punën e saj profesionale kontribuon në realizimin e planit dhe programit mësimor të arsimimit dhe edukimit të mesëm si dhe merr pjesë në avancimin dhe humanizimin e të gjitha formave edukative-arsimore dhe të mjedisit shkollor.

Halide Vebiji

Pedagoge

Me punën e saj profesionale kontribuon në realizimin e qëllimeve dhe detyrave të përcaktuara me planin dhe programin mësimor si dhe Ligjin për shkollat e mesme, e gjithashtu kontribuon edhe në avancimin e të gjitha formave të punës edukative-arsimore në shkollë.

Shpërndaje në: