Dokumente Shkollore

Dokumente shkollore

Planprograme mësimore

Doracakë për provimet e maturës

Ligje dhe rregullore

Plani global i punës ndër vite

Raporti i shkollës dhe drejtorit ndër vite

Dokumente tjera të shkollës

Shpërndaje në: