Elektroteknikë

Elektroteknikë

Në kuadër të Elektroteknikës bëjnë pjesë punët e ndryshme të projektimit, prodhimit dhe kontrollimeve të pajisjeve elektrike të llojllojshme.

Ekziston mundësia e specializimit për degë të ndryshëm të elektroteknikës siç janë: teknika kompjuterike, energjetika, telekomunikacioni, elektronika, etj.

Elektroteknikët munden të punojnë në përgatitjen e dokumentacionit teknik, në përgatitjen dhe organizimin e prodhimit dhe kontrollimin e prodhimit të energjisë elektrike. Elektroteknikët punojnë në Industri elektrike, korporata elektrike, ndërmarrjet për telekomunikacion, etj. Po ashtu mund të punojnë në shitjen e prodhimeve elektrike, pajisjeve elektrike dhe materialeve elektrike.

Në kuadër të drejtimit të elektroteknikës në shkollën tonë ekzistojnë këto profile arsimore:

Elektroteknik i kompjuterëve

Në kuadër të profilit arsimor elektroteknik i kompjuterëve shkollohen nxënësit për punë në të gjitha ato vende ku aplikohen kompjuterët.

Profili arsimor Elektroteknik i Kompjuterëve ka për qëllim të edukoj teknik për punë në harduer dhe softuer, gjithashtu elektroteknikët merren me mirëmbajtjen e pjesës elektronike të vet kompjuterit apo realizimin e programit në kompjuter.

Shekulli 21 paraqet kohën e ekspansionit të madh të kompjuterëve. Kompjuterët gjejnë aplikim në të gjitha sferat e veprimtarisë së njerëzve, andaj ky profesion është shumë atraktiv. Mundësitë e punësimit janë shumë të mëdha, sepse praktikisht kompjuterët përdoren gjithkah.

Nxënësit punojnë në zbatimin praktik të njohurive teorike në mënyrë që të aftësohen për t’i kryer këto punë:
 • Puna me sistemin operativ WINDOWS,
 • Puna me pakon programore MS Office (Word, Excel, PowerPoint …),
 • Puna me programe për simulim të punës së qarqeve elektrike (Electronic Workbench),
 • Puna në zhvillim të WEB-it (HTML, CSS)
 • Puna me gjuhë programuese (C++, C#, JavaScript, Arduino …)
 • Puna me baza të të dhënave (SQL),
 • Lidhja e pjesëve të kompjuterit (montimi), lokalizimi dhe eliminimi i problemeve dhe defekteve në sisteme kompjuterike, instalimi i sistemit operativ, softuerit aplikativ dhe pajisjeve periferike,
 • Lidhja dhe cilësimi i rrjeteve lokale kompjuterike dhe INTERNET-it.

Që nga viti shkollor 2018/2019 me vendim të Ministrisë së Arsimit plan-programi i profilit arsimor Elektroteknik i kompjuterëve modernizohet me shumë lëndë të reja si dhe me fond më të madh të lëndëve profesionale.

Lista e lëndëve të arsimit të përgjithshëm, lëndëve profesionale dhe zgjedhore si dhe fondi i tyre javor i orëve është paraqitur në tabelën e mëposhtme.

T - teori, U - ushtrime, MP - mësim praktik, B - mësim bllok brenda vitit
ELEKTROTEKNIK I KOMPJUTERËVE Numri i orëve në javë
Viti i parë Viti i dytë Viti i tretë Viti i katërt
Lëndët e arsimit të përgjithshëm T U MP T U MP B T U B T U B
Gjuhë dhe letërsi shqipe 3 3 3 3
Gjuhë serbe si gjuhë jo amtare 2 2 2 2
Gjuhë angleze 2 2 2 2
Edukatë fizike 2 2 2 2
Matematikë 3 3 3 3
Kompjuterikë dhe informatikë 2
Histori 2
Gjeografi 2
Kimi 2
Kulturë figurative 1
Biologji 2
Sociologji me të drejtat qytetare 2
Lëndët profesionale Viti i parë Viti i dytë Viti i tretë Viti i katërt
T U MP T U MP B T U B T U B
Fizikë 2 2
Bazat e elektroteknikës 3 1 2 1
Grafika kompjuterike dhe multimedia 2
Hyrje në arkitekturën e kompjuterëve 2
Hardueri kompjuterik 2 12
Elektronikë 2 1 2 1
Veglat softuerike 2 2
Sistemet operative 3 30 3 18
Programim 2 18 2 24 3 30
Mikrokontrollerët dhe mikrokompjuterët 1 2 30 2 2 30
Rrjetet kompjuterike 2 1 18
Logjika kompjuterike 2 1
Mirëmbajtja e sistemeve kompjuterike 3 30
Kompjuterët në sistemet e dirigjimit 1 2
Dokumentimi teknik 2
Ndërmarrësi 2
Mësim praktik 2 2 30
Lëndët zgjedhore Viti i parë Viti i dytë Viti i tretë Viti i katërt
T U MP T U MP B T U B T U B
Lëndë zgjedhore sipas programit 2 2
Mësim fetar Islam / Edukatë qytetare 1 1 1 1
Play Video

Elektromontues i rrjetave dhe stabilimenteve

Ky profesion është një ndër profesionet më atraktive të shkollimit tre-vjeçar në drejtimin e elektroteknikës për momentin në vendin tonë. Arsyeja është se ofron mundësi të punësimit në një numër të madh të ndërmarrjeve, e në vend të parë është puna në ndërmarrjet që merren me prodhimin e stabilimenteve komanduese dhe shpërndarëse.

Nxënësit aftësohen për punë në ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrjetave elektrike, largpërçuesve dhe stabilimenteve. Montimi dhe intervenimi tek rrjetat dhe stabilimentet elektrike kërkojnë profesionalizëm dhe dije (njohuri), si dhe përdorimin e mjeteve (pajisjeve) përkatëse dhe masave mbrojtëse.

Ky profil i aftëson kuadrot për mirëmbajtjen e instalimeve të rrjetave elektrike, kontrollin dhe mirëmbajtjen e stabilimenteve elektrike…

Lista e lëndëve të arsimit të përgjithshëm, lëndëve profesionale dhe zgjedhore si dhe fondi i tyre javor i orëve është paraqitur në tabelën e mëposhtme.

T - teori, U - ushtrime, MP - mësim praktik, B - mësim bllok brenda vitit
ELEKTROMONTUES I RRJETEVE DHE STABILIMENTEVE Numri i orëve në javë
Viti i parë Viti i dytë Viti i tretë
Lëndët e arsimit të përgjithshëm T U MP T U MP B T U MP B
Gjuhë dhe letërsi shqipe 3 2 2
Gjuhë serbe si gjuhë jo amtare 2 2 2
Gjuhë angleze 2 2 1
Edukatë fizike 2 2 2
Matematikë 2 2 1
Histori 2
Kompjuterikë dhe informatikë 2
Gjeografi 1
Ekologjia dhe mbrojtja e ambientit jetësor 1
Sociologjia me të drejtat qytetare 1
Lëndët profesionale Viti i parë Viti i dytë Viti i tretë
T U MP T U MP B T U MP B
Fizikë 2
Vizatimi teknik dhe dokumentimi 2
Bazat e shkathtësive praktike 6
Bazat e elektroteknikës 3 1 2
Matjet elektrike dhe elektronika 2 1
Instalime elektrike 2
Stabilimente elektrike 2 2 2
Rrjetet elektrike 1 2
Ndërmarrësi 1 30
Mësim praktik 12 60 18 60
Lëndët zgjedhore Viti i parë Viti i dytë Viti i tretë
T U MP T U MP B T U MP B
Lëndë zgjedhore sipas programit 1 1
Mësim fetar Islam / Edukatë qytetare 1 1 1

Autoelektricist

Në shekullin XX industria e automjeteve ka përjetuar një rritje të shpejt në tërë Botën. Megjithëse veturat (në përgjithësi automjetet motorike), duke i’u falënderuar shumë zbulimeve dhe përsosjeve, kanë ndryshuar prej viti në vit, prapëseprapë shumë koncepte janë të njëjta.

Këto koncepte janë instalimi elektrik për ndezje, startim dhe mbushje, pastaj mekanizmat për përgatitje dhe furnizim me karburant, për dirigjim, shpërndarje të fuqisë, frenim, ftohje dhe lubrifikim, nuk kanë pësuar ndryshime të theksuara. Detyra e autoelektricistit që i mirëmbanin makinat “klasike” ka qenë relativisht e thjeshtë, sepse instalimi elektrik përbëhej prej “vetëm” disa pjesëve: akumulatorit si burim i energjisë elektrike, disa siguresave dhe ndërprerësve, aktuatorit elektrik, sistemit të thjeshtë për ndezje, gjeneratorit për mbushje të akumulatorit dhe natyrisht ndriçimit në automjet.

Zhvillimi i elektronikës dhe teknologjisë informative ka mundësuar modernizim më të theksuar të industrisë automobilistike. Në automobila, kamionë, automjete të bujqësisë të cilat sot prodhohen, përdoren motorë, puna e të cilëve dirigjohet përmes kompjuterëve “të vegjël”. Në varshmëri nga lloji i motorit dhe prodhuesit ekzistojnë sisteme të llojllojshme për “dirigjim” të motorëve. Në ditët e sotme i njohim sistemet për startim dhe mbushje, sistemet për ndezje, për injektim të karburantit, sistemet për shkarkim të gazrave, për ftohje të motorit, për ftohje në brendësi të automjetit, për frenim si dhe sistemet për siguri të udhëtarëve (airbag).

Kohën e fundit shumë shpejt po zhvillohen sistemet për parandalim të vjedhjes së automjetit (prej pajisjeve të thjeshta alarmi deri tek sistemet për përcjellje të automjetit përmes satelitit), sistemet për navigim satelitor të automjetit, sistemet që janë përgjegjës për qarkullim të sigurtë në komunikacion, etj.

Lista e lëndëve të arsimit të përgjithshëm, lëndëve profesionale dhe zgjedhore si dhe fondi i tyre javor i orëve është paraqitur në tabelën e mëposhtme.

T - teori, U - ushtrime, MP - mësim praktik, B - mësim bllok brenda vitit
AUTOELEKTRICIST Numri i orëve në javë
Viti i parë Viti i dytë Viti i tretë
Lëndët e arsimit të përgjithshëm T U MP T U MP B T U MP B
Gjuhë shqipe dhe letërsi 3 2 2
Gjuhë serbe 2 2 2
Gjuhë angleze 2 2 2
Histori 2
Gjeografi 1
Sociologjia me të drejtat qytetare 1
Edukatë fizike 2 2 2
Matematikë 2 2 1
Kompjuterika dhe informatika 2
Ekologjia dhe mbrojtja e ambientit jetësor 1
Lëndët profesionale Viti i parë Viti i dytë Viti i tretë
T U MP T U MP B T U MP B
Bazat e elektroteknikës 3 1 2
Vizatim teknik 1
Fizikë 2
Materialet teknike 2
Motorët me djegie të brendshme 2 1
Bazat e shkathtësive praktike 6
Automjetet motorike 1 1
Matjet elektrike dhe elektronika 2 1
Sistemet elektrike dhe elektronike në automjete 4 12 60 7 12 90
Ndërmarrësia 2
Lëndët zgjedhore Viti i parë Viti i dytë Viti i tretë
T U MP T U MP B T U MP B
Lëndë zgjedhore sipas programit 1 1
Mësim fetar Islam / Edukatë qytetare 1 1 1

Elektroinstalues

Disa nga qëllimet dhe detyrat punuese:

Fitimi i njohurive teorike dhe praktike për instalimet elektrike, vendosjen dhe mirëmbajtjen e tyre. Elektroinstaluesi merret me mirëmbajtjen dhe realizimin e instalimit të rrjetave elektrike për ndriçim, ngrohje, klimatizim, video-mbikëqyrje, makina punuese, furra elektrike, etj. Gjithashtu bënë punë demontuese dhe montuese për të mirëmbajtur dhe adaptimin e instalimeve elektrike (ndërrimi i siguresave, llambave ndriçuese, prizave, ndërprersave, kontaktorëve, lidhja e linjave elektrike, lidhja e kabllove, etj.).

Thënë në përgjithësi Elektroinstalues është profil arsimor në të cilin nxënësit aftësohen për vendosjen dhe mirëmbajtjen e instalimeve elektrike.

Çka më pas:

 • punë në ndërmarrjet e vogla apo të mëdha, servise, institucione,
 • themelimin e servisit apo kompanisë personale,
 • punë në tregtinë e pajisjeve elektrike,
 • punë në kompanitë që merren me sisteme kabllore apo të ngjashme,
 • specializim njëvjeçar,
 • vazhdimi i shkollimit…

Lista e lëndëve të arsimit të përgjithshëm, lëndëve profesionale dhe zgjedhore si dhe fondi i tyre javor i orëve është paraqitur në tabelën e mëposhtme.

T - teori, U - ushtrime, B - mësim bllok brenda vitit
ELEKTROINSTALUES Numri i orëve në javë
Viti i parë Viti i dytë Viti i tretë
Lëndët e arsimit të përgjithshëm T U T U B T U B
Gjuhë dhe letërsi shqipe 3 2 2
Gjuhë serbe si gjuhë jo amtare 2 2 2
Gjuhë angleze 2 2 2
Histori 3
Gjeografi 2
Kulturë muzikore 1
Kulturë figurative 1
Kushtetuta dhe të drejtat qytetare 1
Edukatë fizike 2 2 2
Matematikë 3 2 2
Kompjuterikë dhe informatikë 2
Fizikë 2
Kimi 2
Ekologjia dhe mbrojtja e ambientit jetësor 1
Lëndët profesionale Viti i parë Viti i dytë Viti i tretë
T U T U B T U B
Bazat e elektroteknikës 3 2
Vizatim teknik 1
Matjet elektrike 2 1
Elektronikë 2 1
Instalimet elektrike të rrymave të forta 4
Instalimet dhe ndriçimet elektrike 3
Aparatet dhe pajisjet elektrike 2
Rrjetet dhe stabilimentet elektrike 2
Ekonomika dhe organizimi i ndërmarrjeve 2
Mësim praktik 4 12 60 12 90
Lëndët zgjedhore Viti i parë Viti i dytë Viti i tretë
T U T U B T U B
Mësim fetar Islam / Edukatë qytetare 1 1 1
Shpërndaje në: