Këshilli i Arsimtarëve

Këshilli i Arsimtarëve

Këshilli i arsimtarëve është organ profesional i shkollës dhe përbëhet nga:

Këshilli i arsimtarëve për punën e tij i përgjigjet drejtorit të shkollës.

KOMPETENCAT E KËSHILLIT TË ARSIMTARËVE:
 • shqyrton propozimin e programit shkollor edukativo-arsimor, planit zhvillimor, planit vjetor të punës së shkollës, raporteve për realizimin, vlerësimin dhe vetëvlerësimin e tyre;
 • monitoron realizimin e programit shkollor;
 • përkujdeset për realizimin e qëllimeve dhe detyrave të arsimimit dhe edukimit;
 • aprovon planin e punës së Këshillit të Arsimtarëve për Planin vjetor të shkollës;
 • shqyrton dhe miraton raportet për suksesin e nxënësve në fund të periodave klasifikuese, gjysëmvjetor dhe në fund të vitit;
 • propozon tre përfaqësues nga radhët e të punësuarve në Këshillin e shkollës;
 • jep mendim për kandidatët në zgjedhjet për drejtor të shkollës;
 • jep mendim në procesin e përfitimit të titujve Arsimtarë dhe Bashkëpunëtor profesional;
 • monitoron dhe përcakton rezultatet e punës së nxënësve;
 • analizon gjendjen e furnizimit me mjete dhe pajisje të lëmenjve të caktuar si dhe shkallën e aplikimit të tyre në procesin e punës edukative-arsimore;
 • planifikon dhe organizon forma të ndryshme të aktiviteteve jashtëmësimore të nxënësve;
 • me propozim të këshillave profesionale bën zgjedhjen e formës së metodave dhe mjeteve mësimore;
 • miraton vendimin e përdorimit të teksteve mësimore si dhe literaturave tjera në shkollë;
 • shqyrton dhe vendos për propozimin e planit dhe programit të eskurzionit si dhe shqyrton raportet e realizimit të tyre;
 • shqyrton pjesëmarrjen e nxënësve në gara si dhe rezultatet e arritura;
 • shqyrton orarin mësimor;
 • shqyrton zgjedhjen e kujdestarëve të paraleleve;
 • shqyrton çështjet në interes të shkollimit të nxënësve të çrregullt;
 • aprovon vendimin për provimet shtesë për rikualifikim;
 • përcakton përmbushjen e kushteve për përfundim të shkollimit në afat më të shkurt kohor se sa ai i paraparë me rregullore;
 • i ndan lëvdata dhe shpërblime nxënësve;
 • aprovon vendimin për zgjedhjen e nxënësit të gjeneratës;
 • aprovon vendimet për shqiptimin e masave edukative-disiplinore nga kompetencat e tij;
 • shqyrton propozimin e drejtorit për numrin dhe përbërjen e këshillave profesionale;
 • me propozim të drejtorit shqyrton planin e regjistrimit të nxënësve;
 • vendos për lirimin e nxënësve nga lënda e edukatës fizike në bazë të propozimit të mjekut;
 • me propozimin e këshillave profesionale për provim të maturës përcakton detyrat dhe punën praktike si dhe kohën e përfundimit të tyre;
 • kryen edhe punë tjera të përcaktuara me ligj dhe me akte tjera të shkollës;

Këshilli i arsimtarëve për vitin shkollor 2018/2019

Shpërndaje në: