Këshilli i Paraleles

Këshilli i Paraleles

Këshillin e paraleles e përbëjnë arsimtarët që realizojnë mësim në paralelen e caktuar, ndërsa edukohen për të organizuar dhe për të monitoruar realizimin e punës edukative-arsimore si dhe çështjeve tjera me interes për paralele të caktuara. Këshilli i paraleles mbanë mbledhje të parapara por edhe të jashtëzakonshme me të cilat udhëheq kujdestari i paraleles.

Në shkollën tonë këshillat e paraleleve janë të grupuara nëpër këshilla të klasave, kësisoj ekzistojnë katër këshille të klasave, edhe atë:

KOMPETENCAT E KËSHILLIT TË PARALELES:
 • harmonizon punën e të gjithë arsimtarëve që mbajnë mësim në atë paralele me bashkëpunëtorët profesional;
 • realizon qasje në rezultatet e punës dhe sjelljen e nxënësve, analizon rezultatet që arrin nxënësit në fund të tremujorëve, gjysëmvjetorit dhe në fund të vitit;
 • përcakton dhe harmonizon orarin e verifikimit të njohurive me shkrim;
 • ndërmerr masa për harmonizim të punës së nxënësve në procesin edukativ-arsimor në paralele;
 • me propozim të arsimtarit të lëndës përcakton notën përfundimtare në atë lëndë mësimore si dhe me propozim të kujdestarit të paraleles përcakton notën e sjelljes;
 • propozon nxënës për avancim të jashtëzakonshëm;
 • propozon nxënës për t’i ndarë mirënjohje dhe shpërblime;
 • shqyrton raportin e kujdestarit të paraleles për punën edukative si dhe masave të ndërmarra;
 • shqipton masa edukative-disiplinore ndaj nxënësve në kuadër të kompetencave që i ka;
 • i propozon këshillit të arsimtarëve programin e garave, eskurzionit, etj;
 • shqyrton çështjet e ngritura në mbledhjet me prindër;
 • njoftohet me kushtet e jetës dhe punës së nxënësve dhe propozon për këshillin e arsimtarëve masat që duhet të ndërmerren për përmirësimin e tyre;
 • realizon edhe detyra tjera në kuadër të ligjit dhe akteve të përgjithshme;
Shpërndaje në: