Kolegjiumi Pedagogjik

Kolegjiumi Pedagogjik

Kolegjiumi pedagogjik është organi më i lartë profesional në Shkollë. Anëtarët e këtij këshilli janë:

Kolegjiumi pedagogjik është formuar me qëllim të organizimit më të mirë të punës në shkollë si dhe komunikim më të shpejtë e më efikas e gjithashtu edhe realizimin e punëve të ndryshme në shkollë.

Anëtarët e kolegjiumit pedagogjik për vitin shkollor 2023/2024 janë:

Kryetarët e këshillave të klasëve

 • Viti i parë: Ilmi Ibraimi
 • Viti i dytë: Rexhep Fejzullahu
 • Viti i tretë: Xhemile Hasani
 • Viti i katërt: Abaz Memeti

Kryetarët e këshillave profesionale

 • Këshilli i gjuhëtarëve: Hisen Saqipi
 • Këshilli i lëndëve shoqërore: Linda Murati
 • Këshilli i lëndëve shkencore: Hamdi Kamberi
 • Këshilli i Matematikës dhe Informatikës: Mensur Avdiu
 • Këshilli i elektroteknikës: Arsim Duraku
 • Këshilli i makinerisë: Begzad Aliu
 • Këshilli i ekonomisë: Shermine Beluli
 • Këshilli i mjekësisë: Fatlume Lutfiu

Bashkëpunëtorë profesional:

 • Arta Hasani Maksuti
 • Bukurije Boriçi

Me kolegjiumin pedagogjik udhëheq drejtori i shkollës: Admir Nazifi, përkatësisht ndihmës drejtori: Bujar Mustafi

Kolegjiumi Pedagogjik në vitin shkollor 2018/2019
Detyrat e Kolegjiumit Pedagogjik janë:
 • vendosja e komunikimit më efikas në relacionin udhëheqësi e shkollës – të punësuarit;
 • pjesëmarrja dhe asistenca në ndarjen e orëve (teori, ushtrime dhe mësim praktik) sipas lëndëve mësimore dhe mësimdhënësve;
 • pjesëmarrja në zgjedhjen e teksteve mësimore, mjeteve mësimore, furnizimin e kabineteve, laboratorëve dhe punëtorive si dhe materialeve shpenzuese në shkollë;
 • pjesëmarrja në propozimin e masave për modernizimin e procesit mësimor dhe eliminimin e lëshimeve eventuale në realizimin e tij, e gjithashtu unifikimin e kriterit të vlerësimit;
 • shqyrtimi i suksesit të nxënësve si dhe propozimi i masave për përmirësimin e tij;
 • aktivitete tjera janë edhe organizimi i mësimit shtues dhe plotësues, pastaj përpilimi dhe analiza e rregulloreve të ndryshme për punën e shkollës si dhe propozimi i masave për përmirësimin e cilësisë dhe organizimit të punës në shkollë;

Realizimin e detyrave të caktuara të gjithë anëtarët e Kolegjiumit Pedagogjik e bëjnë sipas Planit dhe programit të paraparë për kolegjiumin pedagogjik për vitin shkollor përkatës.

Shpërndaje në: