Matura

Provimet e Maturës

Me përfundimin e vitit të fundit të shkollës së mesme, në bazë të rregullores nevojitet edhe diplomimi, përkatësisht përfundimi i provimit të maturës, në kuadër të së cilit bënë pjesë edhe punimi i maturës ose punimi i diplomës.

Nxënësit maturant (gjimnaz dhe drejtime profesionale 4-vjecare) duhet t’ju nënshtrohen provimit të përbashkët nga gjuha shqipe, pastaj provimit nga lënda zgjedhore dhe provimit të mbrojtjes së punimit të maturës.

Punimi maturës mund të zgjidhet nga lëndët profesionale të profilit arsimor përkatës, përkatësisht nga ato lëndë që janë të parapara me rregullore, ndërsa në gjimnaz mund të zgjidhet nga shumica e lëndëve që mësohen gjatë shkollimit 4-vjeçar.

PUNIME TË MATURËS

Koncepti i ri i provimit të maturës

Në drejtimet profesionale aplikohet koncept i ri i provimit të maturës, respektivisht i provimit përfundimtar.

Provimi i matures është njëri ndër elementet e sigurimit të kualitetit të arsimimit profesional. Me dhënien e provimit të matures në arsimimin e mesëm profesional, individi arrin kualifikimin e duhur për pjesëmarrje në tregun e punës.

Në profilet arsimore 4-vjeçare provimi i maturës përbëhet prej tri pjesëve të pavarura:

  1. provimi nga gjuha amtare, respektivisht gjuha dhe letërsia shqipe,
  2. provimi për verifikimin e njohurive teorike-profesionale,
  3. provimi praktik i maturës.

Në profilet arsimore 3-vjeçare provimi i maturës përbëhet vetëm nga provimi praktik i maturës.

Shpërndaje në: