Shkolla e mesme Sezai Surroi Bujanoc

Mësimi në largësi

INSTRUKSIONE TË MINISTRISË PËR MËSIMIN NË LARGËSI

Planet operative të arsimtarëve, sipas temës, çdo javë, përfshijnë të dhëna për përmbajtjen e programit të realizuar përmes mësimit në distancë dhe metodave të komunikimit dhe monitorimit. Forma e Planit Operativ të Mësimdhënësve, përmes kurrikulës, është hartuar nga Ministria dhe është një formë detyruese në planifikim (Shtojca 1_Planifikimi i Mësimdhënësve). Planet operative të arsimtarëve nuk dorëzohen në Këshillin e Shkollës, por janë pjesë e procesverbalit të brendshëm të shkollës për planifikimin e kryer dhe zbatimin e punës së arsimit në distancë. Ne u sugjerojmë të gjitha shkollave që planin operativ të arsimtarëve ta punojnë në mënyrë të unifikuar, sipas paraleleve dhe niveli i aktivit të arsimtarëve  të klasës, gjegjësisht mësimit lëndor, në mënyrë që të shmanget dyfishimi i panevojshëm i planeve të ngjashme.

Te plotësimi i tabelave  për përgatitjen e Planit Operativ për punën e arsimtarëve  është e rëndësishme të rendisni përmbajtjet / njësitë mësimore të cilat  do të zbatohen më tej me qëllim të realizimit të planit të mësimdhënies , duke marrë parasysh përmbajtjen e realizimit të orëve  të mbajtura përmes kanaleve televizive dhe shërbimeve RTS Planeta. Në tabelën e planit operativ të punës së arsimtarëve është e rëndësishme të tregohen aktivitetet dhe procedurat në komunikimin e arsimtarëve me nxënësit, mënyrën e angazhimit të tyre dhe mënyrën e monitorimit të mësimdhënies dhe arritjeve të arritura të nxënësve.

Mbajtja e shënimeve për punën e kryer arsimore (ditari shkollor) duhet të vazhdojë në një mënyrë të rregulluar dhe të azhurnuar në shkollat ku përdoret ditari elekronik.

Në fushat për përmbajtjen e realizimit ditor nga lëndët dhe paralelet duhet të përfshijnë përmbajtjen e klasave të realizuara përmes kanaleve televizive dhe shërbimeve të planetit RTS, si dhe përmbajtjen e klasave të lëndëve të tjera, të cilat realizohen në një mënyrë tjetër. Në fushën e shënimeve, vini re mënyrën e realizimit. Realizimi i mësimit në distancë është realizuar sipas kurrikulave të përcaktuara tashmë (Kurrikula shkollore e institucionit), në mënyrë që përmbajtja e realizimit, sipas lëndëve, të korrespondojë me atë që është planifikuar.

Planifikimi i punës së arsimit dhe edukimit në distancë për nxënësit  të  mbështetur, me të cilët puna edukative kryhet sipas planit të arsimit individual (PIO1, PIO2), duhet të bëhet në formatin e planit operativ javor të mësuesve (Shtojca 1_Planit operativ të punës së arsimtarëve).

Planet e zhvilluara javore i paraqiten Administratës së Shkollës Leskovac në ditën e parë të punës për javën aktuale (dorëzimi i planeve në shkollën me email është deri të Shtunën, në mënyrë që të kem kohë për t’i konsoliduar të gjitha dhe t’i postoj në faqen e internetit të shkollës).

Plani operativ për periudhën 17 – 21.03. të cilat ju i keni dorëzuar tashmë duhet të harmonizohen me formularin e formularit të rekomanduar dhe të paraqiten deri më 23.03.2020. Për Administratën e Shkollës Leskovac (dorëzimi i planeve në shkollën me email është deri më 22.03.2020, në mënyrë që të kem kohë t’i bashkoj të gjithë).

Në fund të çdo seance mësimore, do të paraqisni përsëri të njëjtat plane operative me kolonën e fundit të mbushur – shënimet e zbatimit.

 • Shtojca 1 – Plani i punës për Arsimtarë
 • Google Classroom – platformë mësimi në distance

Ne ju informojmë se është në përgatitje platforma Google Classroom që është përshtatur për mësimin në distancë (me shërbime të tjera të Microsoft Office 365) të krijuara dhe administruar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në bashkëpunim me Microsoft. Platforma është ngritur për nevojat e shkollave dhe është e përshtatshme për përpunimin e materialeve edukative dhe mësimin në distancë. Ju lutemi vini re se Microsoft e ka bërë platformën falas për të gjitha shkollat në Republikën e Serbisë, gjatë dhe pas krizës.

Gjatë ditëve në vijim, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë do të sigurojë të gjitha shkollat një numër të mjaftueshëm të urdhrave të hyrjes në mënyrë që të gjithë arsimtarët dhe nxënësit të mund ta përdorin këtë platformë për mësimdhënie në distancë. Urdhëresat do të dorëzohen përmes emalit për të cilin  shkolla e ka caktuar në sistemin e informacionit Dositej për komunikim me Ministrinë, pas së cilës personat përgjegjës në shkolla do të shpërndajnë urdhëresat tek arsimtarët dhe nxënësit (nxënësve do të u dërgohen urdhra anonimime përmes kujdestarit ë  të klasës dhe prindërit).

Përveç udhëzimeve të disponueshme në: https://rasporednastave.gov.rs/alati-uputstva.php  me qëllim që arsimtarët të lehtësojnë përdorimin e platformës së lartpërmendur, është përgatitur trajnim i duhur online i arsimtarëve. Trajnimi në internet është caktuar të fillojë të Premten 20/03/2020. dhe kanë për qëllim kryesisht për arsimtarët. Orari i trajnimit për Mars 2020 është dhënë më poshtë, së bashku me një udhëzim të shkurtër se si të merrni qasje në trajnim. Po përgatiten edhe udhëzimet video për të punuar me platformën, të cilat do të bëhen të disponueshme në të njëjtën adresë, ku udhëzimet e tekstit janë tashmë të disponueshme brenda ditës ose dy.

Ju lutemi vini re se platforma është jashtëzakonisht e përshtatshme për përgatitjen e përmbajtjes dixhitale, për mësimdhënie interaktive në internet, ndarjen e përmbajtjes, vendosjen e detyrave dhe mbledhjen e zgjidhjeve dhe përgjigjeve. Platforma lejon përdorimin e aplikacioneve në internet Word, Excel, OneNote, Outlook, Ekipe, si dhe aplikacione të tjera të disponueshme në MS Office 365.

Në përputhje me njohtimet, është thelbësore që të ofroni informacione për trajnimin për përdorimin e platformës sa më shpejt të jetë e mundur për të gjithë arsimtarët në Shkollën tuaj, dhe që në ditët në vazhdim do të prisni një mesazh (e-mail) me parametra për qasje në platformë për të gjithë arsimtarët dhe nxënësit në Shkollën tuaj.

Përshëndetje,

Departamenti i Digjitalizimit në Arsim dhe Shkencë

Programi i trainimit të mësimit në distancë për platformën Office 365 (përqendrimi në platformën e Ekipeve të adaptuar për mësimin në distancë)

Transmetimet në klasë janë publike dhe kërkohet qasje për të instaluar aplikacionin Ekipet në dispozicion në këtë lidhje dhe për të ekzekutuar lidhjen nga dritarja e shfletuesit.

E PREMTE 20.03.2020. Shikoni aplikacionet e Office 365 dhe shkëmbeni dokumente përmes Ekipeve dhe OneDrive

Transmetim i drejtpërdrejtë për mësuesit, i cili do të japë një përmbledhje të shërbimeve të disponueshme në platformën Office 365 dhe do të sigurojë një prezantim në ndarjen e dokumenteve përmes Ekipeve dhe Aplikacioneve në internet OneDrive.

11.00 – 12.30 Linku për të hyrë në trajnimin e drejtpërdrejtë në orën 11:00

19.00 – 20.30 Linku për të hyrë në transmetim të drejtpërdrejtë të trajnimit në ora 19:00

E SHTUNË  21.03.2020. Qasje në aplikacionin në internet të Ekipeve dhe punë themelore me nxënësit  në Ekipe

Transmetimi i drejtpërdrejtë i një ligjërate për arsimtarët  që do të sigurojë një skenar të punës me nxënësit  në Ekipet e mësimit me porosi.

11.00 – 12.30 Linku për të hyrë në trajnimin e drejtpërdrejtë në orën 11:00

19.00 – 20.30 Linku për të hyrë në transmetim të drejtpërdrejtë të trajnimit në ora 19:00

E Hënë 23.03.2020 Shikoni aplikacionet Office 365 dhe shkëmbeni dokumente përmes Ekipeve dhe OneDrive.

Transmetim i drejtpërdrejtë për mësuesit, i cili do të sigurojë një përmbledhje të shërbimeve në dispozicion në platformën e centralizuar Office 365 dhe do të sigurojë një prezantim për ndarjen e dokumenteve përmes Ekipeve dhe Aplikacioneve në internet OneDrive.

11.00 – 12.30 Linku për të hyrë në trajnimin e drejtpërdrejtë në orën 11:00

19.00 – 20.30 Linku për të hyrë në transmetim të drejtpërdrejtë të trajnimit në ora 19:00

E HËNË 24.03.2020 Puna në një aplikim në internet OneNote si një fletore digjitale dhe lidheni me ekipet qendrore qendrore për mësimin në distancë

Transmetimi drejtpërdrejt i një ligjërate për arsimtarët  për të treguar punën e fletores digjiitale OneNote dhe lidhjen e saj me qendrën qendrore të Ekipeve për mësimin në distancë.

11.00 – 12.30 Linku për të hyrë në trajnimin e drejtpërdrejtë në orën 11:00

19.00 – 20.30 Linku për të hyrë në transmetim të drejtpërdrejtë të trajnimit në ora 19:00

E Mërkurë 25.03.2020. Rekomandime dhe ide për përgatitjen e arsimit në distancë

Rrjedha e drejtpërdrejtë e ligjëratave të arsimtarëve që do të ofrojnë rekomandime për arsimin në distancë: skenarë të ndryshëm, probleme të zakonshme dhe zgjidhje të mundshme, burime për zhvillimin profesional të mësuesve.

11.00 – 12.30 Linku për të hyrë në trajnimin e drejtpërdrejtë në orën 11:00

19.00 – 20.30 Linku për të hyrë në transmetim të drejtpërdrejtë të trajnimit në ora 19:00

E ENJTE 26.03.2020. Qasje në aplikacionin në internet të Ekipeve dhe punë themelore me studentë në Ekipe

Transmetimi i drejtpërdrejtë i një ligjërate për arsimtarët që do të sigurojë një skenar të punës me nxënësit  në Ekipet e mësimit me porosi.

11.00 – 12.30 Linku për të hyrë në trajnimin e drejtpërdrejtë në orën 11:00

19.00 – 20.30 Linku për të hyrë në transmetim të drejtpërdrejtë të trajnimit në ora 19:00

E SHTUNË 28.03.2020. Puna në një aplikim në internet OneNote si një fletore dixhitale dhe lidhje për ekipet qendrore të ekipeve për mësimin në distancë

Transmetimi drejtpërdrejt i një ligjërate për mësuesit për të treguar punën e fletores dixhitale OneNote dhe lidhjen e saj me qendrën qendrore të Ekipeve për mësimin në distancë.

11.00 – 12.30 Linku për të hyrë në trajnimin e drejtpërdrejtë në orën 11:00

19.00 – 20.30 Linku për të hyrë në transmetim të drejtpërdrejtë të trajnimit në ora 19:00

E HËNË 30.03.2020. Rekomandime dhe ide për përgatitjen e arsimit në distancë

Rrjedha e drejtpërdrejtë e ligjëratave të arsimtarëve që do të ofrojnë rekomandime për arsimin në distancë: skenarë të ndryshëm, probleme të zakonshme dhe zgjidhje të mundshme, burime për zhvillimin profesional të mësuesve.

11.00 – 12.30 Lidhje për të hyrë në trajnimin e drejtpërdrejtë në orën 11:00

19.00 – 20.30 Lidhje për të hyrë në transmetim të drejtpërdrejtë të trajnimit në ora 19:00

Të drejtat e autorit në internet

Secili nga ne dikur postoi një fotografi diku që thjesht e shkarkuam nga kërkimi i Google. A keni menduar në atë kohë që autori i asaj fotografie mund të ju padisë edhe me një ritëm atipik të vendit ku jetojmë, dhe pastaj t’ju ngarkojë me një figurë që do të rrotullohej në kokën tuaj? Nuk e ke? Duhet, sepse ndodh gjatë gjithë kohës, sepse është plotësisht normale, sepse kështu duhet të jetë. Ne ende nuk jemi aq të arsimuar dixhitalë sa të mendojmë të mësojmë gjëra të tilla. Merrni seriozisht këtë tekst, sepse lehtë mund të ndodhë që kjo lloj situate fjalë për fjalë ju mbyll në një biznes të plotë në të cilin mund të keni investuar gjithçka

Si ta përdorni materialin nga Interneti pa shkelur të drejtat e autorit?

Qasja në çdo përmbajtje në internet falas nuk do të thotë që teksti, imazhi ose videoja që shihni këtu nuk i nënshtrohet të drejtave të autorit dhe disa rregullave të tjera. Përkundrazi, shumica e përmbajtjeve është e ndaluar për përdorim në të ardhmen. Disa nga kategoritë e veprave të mbrojtura nga të drejtat e autorit që mund të gjesh në internet janë: veprat letrare, veprat muzikore (përfshirë tekstet e këngëve), veprat dramatike (përfshirë muzikën përcjellëse), filmin, veprat audiovizuale dhe regjistrimet e tingujve, fotografi, vizatime dhe skica dhe programe kompjuterike.

Në këtë biznes, ju patjetër që keni problemin më të madh me mungesën e fotografive të duhura. Nëse nuk e dinit se për çfarë po shkruanim, ata do të shkonin në Google, do të gjenin një fotografi, do ta shkarkonin dhe publikonin. Vendosëm që kjo të mos bëhej. Ju do ta zgjidhni këtë problem ose në mënyrën më të mirë të mundshme, duke përdorur vetëm fotografitë që ju posedoni – e cila është e vështirë dhe zakonisht e shtrenjtë, ose duke shkarkuar imazhe nga faqet që kanë baza të të dhënave fotografike për përdorim falas, siç është www.pexels.com ose www.pixabay.com

DINAMIKA E DORËZIMIT TË PLANEVE JAVORE OPERATIVE

 • deri të shtunën 21.03.2020. – plani operativ për periudhën 23.03. – 27.03.
 • për të Dielën, 22.03.2020. – plani operativ për 17.03. – 21.03. (me kolona të mbushura – shënime realizimi)
 • deri të Shtunën 28.03.2020. – plani operativ për periudhën 23.03.-27.03. (me kolona të mbushura – shënime realizimi)
 • deri të Shtunën 28.03.2020. – plani operativ për periudhën 30.03. – 03.04.
 • deri të Shtunën 04.04.2020. – plani operativ për periudhën 30.03. – 03.04. (me kolona të mbushura – shënime realizimi)
 • deri të Shtunën 04.04.2020. – plani operativ për periudhën 06.04. – 10.04.
 • deri të Shtunën 11.04.2020. – plani operativ për periudhën 06.04. – 10.04. (me kolona të mbushura – shënime realizimi)
 • deri të Shtunën 11.04.2020. – periudha e planit operativ 13.04. – 16.04.
 • deri të Shtunën 18.04.2020. – plani operativ për periudhën 13.04. – 16.04. (me kolona të mbushura – shënime realizimi)
 • deri të Shtunën 18.04.2020. – periudha e planit operativ 21.04. – 25.04.
 • deri të Shtunën 25.04.2020. – plani operativ për periudhën 21.04. – 25.04. (me kolona të mbushura – shënime realizimi)
 • deri të Shtunën 25.04.2020. – periudha e planit operativ 27.04. – 30.04.

Lidhje të dobishme – mësimi  në largësi

Të dashur kolegë,

ju referojmë në uebfaqen e Ministrisë, ku janë postuar informacione të dobishme në lidhje me organizimin dhe ofrimin e mësimit në distancë.

Vlerësimi dhe monitorimi i progresit të nxënësve gjatë mësimit në distancë – http://www.mpn.gov.rs/besplatni-digitalni-sadrzaji-na-novom-portalu-digitalna-solidarnost/

Përmbajtjet  digjitale falas në portalin e ri të Solidaritetit Dixhital

Mësimi i bazuar në shtëpi për nxënësit  që punojnë në Planin e Edukimit individual – http://www.mpn.gov.rs/ucenje-od-kuce-za-ucenike-koji-rade-po-individualnom-obrazovnom-planu/

Ne ju referojmë këto lidhje sepse besojmë se ato mund t’ju ndihmojnë të organizoni dhe ekzekutoni më lehtë aktivitete përmes mësimdhënies dhe mësimit në distancë.

Të fala,

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimit Teknologjik

Departamenti i Digjitalizimit në Arsim dhe Shkencë

Republika e Serbisë
MINISTRIA E ARSIMIT,
SHKENCËS DHE ZHVILLIMIT TEKNOLOGJIK
KABINETI I MINSITRIT
Nr: 601-00-9/4/2020-01
Data: 13.04.2020
Beograd
Nemanjina 22-26

SHKOLLA FILLORE
SHKOLLA E MESME
Drejtorit
Arsimtarëve
Bashkëpunëtorëve profesional

LËNDA: Sugjerimet për aktivitetet e notimit në periudhën vijuese të të mësuarit në distancë

Të nderuar-a,

Aktivitetet e shkollave, arsimtarëve dhe nxënësve, mësmit në distancë, të cilat kan filluar me 17 Mars, te vitit 2020, monitorohen në bazë të planeve opreative javore të shkollave dhe bashkëpunimit të drejtpërdrejtë të arsimtarëve dhe këshilltarëve arsimorë.

Rezultatet e monitorimit në nivel të adminitratave shkollave tregojnë që në një numër të madh të shkollave ky proces kompleks është intenziv, dinamik dhe çka është më e rëndësishme efektiv, për çka flasin informatat kthyese nga shkollat dhe familjet e nxënësve. Megjithëse janë vërejtur disa mangësi në disa aspekte të punës dhe mësimit, ato po tejkalohen në lëvizje, me angazhim të madh të arsimtarëve.

Sipa informatave kthyese nga një numër i madh i shkollave, mund të kokludohet se janë në zbatim të principeve dhe kërkesave të monitorimit formativ të përparimit dhe notimit të nxënësve, arsimtarër pas një muaji të organizimit të mësimit në distancë, mblodhën të dhëna të mjaftueshme për përparimin e nxënësit. Me vet kët se është organizuar mësimi përmes të mësuarit në distancë realizohet në kontinuitet, janë krijuar kushtet për dhënien e e notave të para numerike, sepse në periudhën e cila kaloi, janë rrumbullaksuar tërësitë adekuate programore.

Në qoftë se arsimtarët kanvlersim profesional se egziston baza për dhënien e notave numerike, në përputhje me rregullativë e cila i referohet nnotimit në shkollën fillore dhe të mesme , duhet që,para se të i qasen notimit të nxënësve në periudhën e të mësuarit në distancë, të ken parasysh si vijon:

 • Notat e para numerike për rezultatet e mësimit në distancë duhet të jenë motivuese, dmth stimuluese, veçanërisht për nxënësit që kanë treguar përkushtim për të mësuar në muajin e kaluar dhe produktet e të cilëve tregojnë se ata kanë arritur rezultatet e pritura të mësimit.
 • Nevojitet që çdo notë numerike duhet të justifikohet në të dhënat përkatëse (provat) që duhet të gjenden në punën individuale ose grupore të nxënësve, projekte, detyrat e shtëpisë, ushtrimet, kontrollet në internet dhe shënimet e arsimtarëve mbi treguesit specifikë të përparimit të mësimit.
 • Kur vendosni për vlerësimin e nxënësve, arsimtarët duhet të mbajnë në mend kërkesat kryesore të programeve mësimore dhe mësimore, rezultatet e pritura të mësimit dhe standardet e përcaktuara të arritjeve në fund të një cikli të caktuar arsimor. Nëse mësimi në distancë është planifikuar në lidhje me sa më sipër, pritet që do të jetë më e lehtë për mësuesit që të vendosin kriteret për kryerjen e notave të caktuara numerike.
 • Kur vendosni nëse dhe çfarë klase kanë për të dhënë një student të veçantë, mësuesit duhet të mbajnë në mend, përveç rezultateve të matshme, angazhimin për të mësuar të treguar, përpjekjen që bëjnë studentët, duke respektuar të gjitha kufizimet e komunikimit indirekt (kufizimet teknike).
 • Ashtu si në kushte të rregullta shkollore, mësuesit duhet të vendosin nëse vlerësimi numerik do të ketë të bëjë me një periudhë mësimore një mujore ose me një temë specifike programi, zonë ose modul dhe duhet ta regjistrojë atë në dokumentacionin pedagogjik që ata mbajnë (elektronike ose me shkrim).
 • Ne sugjerojmë të filloni me notat më të mira në klasifikimin numerik, pasi mekanizmat e motivimit të jashtëm duhet të merren parasysh (një notë e mirë është një nga shtytësit për të mësuar më tej). Nga ana tjetër, megjithëse të mësuarit zhvillohet në rrethana jo të favorshme, duhet të bëjmë çdo përpjekje për të mbajtur motivin e brendshëm të studentit për të mësuar. Mësuesit tregojnë se nxënësit më të mirë dhe më të vlefshëm presin që mësuesit të vlerësohen për punën e tyre, sepse ata vlerësojnë notat si konfirmim se angazhimi dhe arritja e tyre perceptohen dhe vlerësohen.
 • Mësuesve u kujtohet që procesi i vlerësimit duhet të jetë transparent, dhe secila klasë duhet t’i shpjegohet studentit dhe prindit në atë mënyrë që të jetë më e përshtatshme për kanalet e vendosura të komunikimit. Në komunikimin e përditshëm me studentët, mësuesit duhet të njoftojnë prezantimin gradual të vlerësimit numerik gjatë mësimit në distancë në të gjitha situatat kur ka informacion të mjaftueshëm për shkallën e zotërimit të përmbajtjes së programit, d.m.th. mbi arritjen e rezultateve të pritura të mësimit.
 • Megjithëse notat e mira mund të jenë një stimulim domethënës për mësimin e mëtutjeshëm, kjo nuk do të thotë që gradimi duhet të jetë i njëanshëm, pasi kjo mund të rrezikojë arritjen e rezultateve të pritura të mësimit në fund të secilës klasë dhe më pas të aplikoni rregullat e notimit që përshkruajnë kriteret për notat në një shkallë pesë-pikëshe për notimin numerik.
 • Meqenëse kanë mbetur rreth dy muaj deri në fund të vitit shkollor, dhe të gjithë shpresojmë se kushtet do të normalizohen deri në fund të semestrit të dytë, nxënësit duhet të kujtohen për nevojën e mësimit të përkushtuar gjatë gjithë periudhës së ardhshme mësimore, pavarësisht nëse do të jenë apo jo në shkollë apo nga shtepia. Kjo do të thotë që nxënësit duhet të presin nota më numerike deri në fund të semestrit të dytë.

Arsimtarët nga shkollat që përdorin ditarin elektronik të klasës numerike duhet të hyjnë në të njëjtin. Nëse në shkollë përdoret një ditar i shtypur i punës edukative, notat numerike do të futen në ditar pas normalizimit të situatës. Deri atëherë, notat numerike duhet të regjistrohen rregullisht në dokumentacionin pedagogjik të arsimtarit.

Për më tepër, këto udhëzime duhet të zbatohen kur sigurohen nota përshkruese, gjatë vlerësimit të programeve / kurseve dhe aktiviteteve me zgjedhje.

Përkundër këtij sfondi, ne do të dëshironim t’u përcjellim ndjekësve se është e nevojshme të aplikoni, sa është e mundur gjatë mësimit në distancë, rregullat e vlerësimit dhe udhëzimet ekzistuese didaktike dhe metodologjike për vlerësimin, të cilat janë pjesë integrale e programit mësimor dhe mësimor, për të krijuar kushte që nxënësit të përfundojnë vitin shkollor.

Të fala.

Të nderuar Zotërinj,

Duke marrë parasysh situatën në të cilën gjendemi për shkak të gjendjes së jashtëzakonshme dhe ndërprerjes së mësimdhënies në shkolla, që nga 6 Mars 2020, dhe duke marrë parasysh rolin e Entit për Përparimin e Arsimit dhe Edukimit në përgatitjen dhe ofrimin e provimit të matures dhe provimit përfundimtar në arsimin profesional (Ligji mbi bazat e sistemit të arsimit dhe edukimit, Ligji për arsimin e mesëm dhe edukimin e lartë, Rregulloren për Programin e provimit të matures dhe provimin përfundimtar, Manuali i dhënjes së matures përkatësisht provimit përfundimtar) ju informojmë për vendimet e marra nga ZUOV në mënyrë që të përshtateni sa më mirë provimin në situatën në të cilën gjendemi, dhe duke pasur parasysh që provimet ju lejojnë të arrini qëllimet e proklamuara:

Test për testimin e njohurive teorike do të konceptohet si më poshtë:

 • Përmban detyra për lëndët përkatëse (nga Manuali përkatës) që përfshijnë të gjithë materialin e klasës së dytë dhe të tretë,
 • Klasa e katërt do të përfshijë detyra për lëndët përkatëse (nga Doracaku përkatës) që përfshin materialin që është përpunuar deri më 1 Mars 2020.

Gjatë hartimit të testeve, do të tregohet kujdes që testet të vërtetojnë arritjen e rezultateve të pritura të njohurive, përkatësisht njohuritë profesionale dhe teorike të nevojshme për kryerjen e detyrave dhe detyrave për të cilat nxënësi  aftësohet gjatë shkollës.

Puna praktike e maturës (provimi përfundimtar praktik):

Shkollat,në materialin e përpunuar, zgjedhin (ose përshtatin) detyra nga lista e detyrave të punës që mund të përdoren për të testuar aftësinë e nxënësve për të aplikuar njohuri, demonstrojnë aftësi dhe qëndrime profesionale në një kontekst pune, duke marrë parasysh Kriteret për vlerësimin e kompetencave profesionale që janë dhënë në Kuadrin e vlerësimit të kompetencave të kualifikimit (nga Manuali përkatës).

 • Të gjitha manualet e publikuara në faqen e internetit të CES janë të vlefshme, përveç që një listë me detyrat e provës , do të publikohen në të njëjtën faqe për secilin profil të publikuar.
 • Trajnimi për zbatimin e Maturës (provimet përfundimtare) do të postohet në faqen e internetit të ZUOV.
 • Të gjithë Koordinatorët e ZUOV-it janë të disponueshëm për të ndihmuar dhe përgatitur kryerjen e këtyre provimeve.

Përktheu: Valton Sulejmani

{{dokument.emri}}

Përveç platformës Google_Classroom, gjithashtu material mësimor për mësim në largësi nxënësit e shkollës tonë mund të përdorin edhe faqen e shkollës Material_Mësimor.

Shpërndaje në:
ShqipEnglishСрпски језик