Gjimnaz

Gjimnazi

Nëpër gjimnaze nxënësit përgatiten për shkollim te mëtutjeshëm nëpër fakultete dhe shkolla të larta të drejtimeve profesionale.

Gjimnazet ofrojnë arsimim të gjerë të përgjithshëm, shkollimi zgjatë katër vite – gjatë kësaj kohe mund të zbulohen apo të zhvillohen interesime për lëmi të caktuara. Shkuarja ne gjimnaz mundëson që të rishqyrtohet vendimi, që të arrihen njohuri të ndryshme dhe përvoja, e me ketë edhe të merret një vendim më i matur.

Drejtimet në gjimnaz ofrojnë njohuri dhe përgatisin për regjistrim në fakultete apo shkolla të larta të studimeve profesionale – p.sh.  për regjistrim në filozofik, filologjik, në drejtësi, në fakultetin e shkencave politike, për regjistrim në fakultetin elektroteknik, matematikor-natyror, makineri, fakulteti biologjik, kimik, si dhe në shkollat e larta profesionale…

Mos harroni gjimnazi nuk aftëson për asnjë profesion. Nëse pas gjimnazit nuk kryeni ndonjë fakultet apo ndonjë shkollë të lartë  të studimeve profesionale – është vështirë te punësoheni pa pasur ndonjë kualifikim plotësues – ndonjë kurs plotësues dhe diplome adekuate.

Në shkollën tonë aktualisht nxënësit ndjekin mësimet në Gjimnazin e përgjithshëm.

T - teori, U - ushtrime, B - mësim bllok brenda vitit
GJIMNAZ I PËRGJITHSHËM Numri i orëve në javë
Viti i parë Viti i dytë Viti i tretë Viti i katërt
Lëndët mësimore T U T U B T U B T U B
Gjuhë shqipe dhe letërsi 4 4 4 4
Gjuhë serbe 2 2 2 2
Gjuhë angleze 2 2 4 3
Gjuhë frenge / Gjuhë gjermane 2 2 2 2
Gjuhë latine 2 2
Psikologji 2
Histori 2 2
Filozofi 2 3
Sociologji 2
Kushtetuta dhe të drejtat qytetare 1
Histori 2 2 2 2
Gjeografi 2 2 2
Biologji 2 2 2 2
Matematikë 4 4 4 4
Fizikë 2 2 3 2
Kimi 2 2 2 2
Kompjuterikë dhe informatikë 2 60 1 30 1 30
Kulturë muzikore 1 1
Kulturë figurative 1 1
Edukatë fizike 2 2 2 2
Lëndët zgjedhore Viti i parë Viti i dytë Viti i tretë Viti i katërt
T U T U B T U B T U B
Mësim fetar Islam / Edukatë qytetare 1 1 1 1
Shpërndaje me: