Këshilli i Prindërve

Këshilli i Prindërve

Zgjedhja e anëtarëve të Këshillit të Prindërve

Mënyra e zgjedhjes së Këshillit të Prindërve është e rregulluar me statusin e Shkollës së mesme “Sezai Surroi”.

Këshillin e Prindërve e përbëjnë nga një përfaqësues i prindërve të nxënësve për çdo paralele në Shkollë. Përfaqësuesin në Këshillin e Prindërve e zgjedhin prindërit e nxënësve në paralele përmes votimit publik në mbledhjen e parë të prindërve që e thirr kujdestari i paraleles në fillim të vitit shkollor. Në Këshillin e Prindërve zgjidhet ai përfaqësues që fiton më së shumti vota nga numri i tërësishëm i prindërve të nxënësve të një paraleleje.

Në zgjedhjen e përfaqësuesit të prindërve të paraleles në Këshillin e Prindërve, kujdestari i paraleles e regjistron me shkrim në Librin e Evidencës (Ditar), në të cilin shënon datën e realizimit të mbledhjes, që si pikë e rendit të ditës është zgjedhja e përfaqësuesit të prindërve në Këshillin e Prindërve, numrin e prindërve të pranishëm, cilët janë kandidatët e propozuar dhe cili është rezultati i votimit pas zgjedhjes.

Anëtarët e Këshillit të prindërve për vitin shkollor 2018/2019 janë:

 1. Filan Fisteku
 2. Filan Fisteku
 3. Filan Fisteku
 4. Filan Fisteku
 5. Filan Fisteku
 6. Filan Fisteku
 7. Filan Fisteku
 8. Filan Fisteku
 1. Filan Fisteku
 2. Filan Fisteku
 3. Filan Fisteku
 4. Filan Fisteku
 5. Filan Fisteku
 6. Filan Fisteku
 7. Filan Fisteku
 8. Filan Fisteku
 9. Filan Fisteku
 10. Filan Fisteku
 1. Filan Fisteku
 2. Filan Fisteku
 3. Filan Fisteku
 4. Filan Fisteku
 5. Filan Fisteku
 6. Filan Fisteku
 7. Filan Fisteku
 8. Filan Fisteku
 9. Filan Fisteku
 10. Filan Fisteku
 1. Filan Fisteku
 2. Filan Fisteku
 3. Filan Fisteku
 4. Filan Fisteku
 5. Filan Fisteku
 6. Filan Fisteku
 7. Filan Fisteku
 8. Filan Fisteku
 9. Filan Fisteku
 10. Filan Fisteku
KOMPETENCAT E KËSHILLIT TË PRINDËRVE:
 • propozon tre përfaqësues të prindërve në Këshillin Shkollor;
 • propozon përfaqësuesit e saj në aktivin profesional për planifikim zhvillimor si dhe në ekipe tjera profesionale në shkollë;
 • propozon masa për sigurim të cilësisë dhe avancimit të punës edukative-arsimore;
 • merr pjesë në procesin e propozimit të lëndëve zgjedhore dhe në procesin e zgjedhjeve të teksteve mësimore;
 • shqyrton propozimin e programit edukativo-arsimor, planit zhvillimor, planit vjetor të punës, raporteve në realizimin e tyre, vlerësimit dhe vetëvlerësimit;
 • shqyrton qëllimin e përdorimit të fondeve (mjeteve) nga donacionet si dhe nga veprimtaria e gjerë e shkollës;
 • i propozon Këshillit Shkollor qëllimin e përdorimit të fondeve (mjeteve) të realizuara nga puna e kooperativa e nxënësve si dhe të grumbulluara nga prindërit;
 • shqyrton dhe monitoron kushtet e punës në shkollë, kushtet për avancim të mësimit, pastaj për sigurinë dhe mbrojtjen e nxënësve;
 • merr pjesë në procesin përgatitjes së masave për mbrojtje dhe siguri të nxënësve gjatë kohës së qëndrimit në shkollë si dhe të gjitha aktiviteteve që i organizon shkolla;
 • jep pëlqimin për programin dhe organizimin e eskurzionit, koston e eskurzionit dhe zgjedhjen e agjencisë si dhe shqyrton raportin e realizimit të tyre;
 • shqyrton edhe çështje tjera të përcaktuara me ligj dhe status.
Shpërndaje në: