Kolegjiumi Pedagogjik

Kolegjiumi Pedagogjik

Kolegjiumi pedagogjik është organi më i lartë profesional në Shkollë. Anëtarët e këtij këshilli janë:

 • Drejtori i shkollës
 • Ndihmës drejtorët
 • Bashkëpunëtorët profesional
 • Udhëheqësit e këshillave të klasave
 • Udhëheqësit e të gjithë këshillave profesionale
 • Përfaqësues të dy ekipeve punuese në Shkollë:
 • Përfaqësuesi i ekipit për planifikim zhvillimor
 • Përfaqësuesi i ekipit për zhvillim të programit shkollor

Kolegjiumi pedagogjik është formuar me qëllim të organizimit më të mirë të punës në shkollë si dhe komunikim më të shpejtë e më efikas e gjithashtu edhe realizimin e punëve të ndryshme në shkollë.

Kolegjiumi Pedagogjik për vitin shkollor 2018/2019
Detyrat e Kolegjiumit Pedagogjik janë:
 • vendosja e komunikimit më efikas në relacionin udhëheqësi e shkollës – të punësuarit;
 • pjesëmarrja dhe asistenca në ndarjen e orëve (teori, ushtrime dhe mësim praktik) sipas lëndëve mësimore dhe mësimdhënësve;
 • pjesëmarrja në zgjedhjen e teksteve mësimore, mjeteve mësimore, furnizimin e kabineteve, laboratorëve dhe punëtorive si dhe materialeve shpenzuese në shkollë;
 • pjesëmarrja në propozimin e masave për modernizimin e procesit mësimor dhe eliminimin e lëshimeve eventuale në realizimin e tij, e gjithashtu unifikimin e kriterit të vlerësimit;
 • shqyrtimi i suksesit të nxënësve si dhe propozimi i masave për përmirësimin e tij;
 • aktivitete tjera janë edhe organizimi i mësimit shtues dhe plotësues, pastaj përpilimi dhe analiza e rregulloreve të ndryshme për punën e shkollës si dhe propozimi i masave për përmirësimin e cilësisë dhe organizimit të punës në shkollë;

Realizimin e detyrave të caktuara të gjithë anëtarët e Kolegjiumit Pedagogjik e bëjnë sipas Planit dhe programit të paraparë për kolegjiumin pedagogjik për vitin shkollor përkatës.

Shpërndaje në: